Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в дітей різного віку Ч.2

Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в дітей різного віку  - Ч.2

Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в дітей різного віку Ч.2

Впровадження в практику. Результати наукових досліджень впроваджено у практику Українського центру МОЗ України з надання допомоги дітям із вродженими та набутими вадами лиця; в Житомирській обласній дитячій лікарні; Вінницькій та Полтавській обласних дитячих клінічних лікарнях. Основні положення роботи включено до лекційного та практичного курсу занять студентів стоматологічного факультету НМУ.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. Автором самостійно обрано та обґрунтовано напрямок та мету роботи, завдання, визначено обсяг дослідження. Автор особисто здійснив патентний пошук, систематизував та проаналізував вітчизняну та іноземну літературу за обраною темою. Автором особисто зібрано клінічний матеріал, здійснено клінічні дослідження, антропометричні вимірювання в ділянці незрощених фрагментів у хворих з ВНВГП та відбитків верхньої щелепи, проведено 233 хірургічних втручання з приводу ВНВГП, проведено аналіз та узагальнення результатів, проведено статистичний аналіз.

Логопедична допомога надавалась логопедом Л.Ф. Антонюк, інструментальні, лабораторні методи досліджень, консультації суміжних спеціалістів виконані за участю автора фахівцями на базі Житомирської обласної дитячої лікарні (головний лікар – В.Ф. Марченко).

Ортодонтичне лікування, виготовлення гіпсових моделей щелеп здійснювалось лікарем-ортодонтом Т.О. Голуб на базі Житомирського обласного стоматологічного об’єднання (головний лікар – В.А. Журба).

Розробку та впровадження нової модифікації клініко-хірургічної класифікації ВНВГП дисертантом виконано спільно із науковим керівником, завідувачем кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ, член-кореспондентом НАМН України, доктором медичних наук, професором Л.В. Харьковим та доктором медичних наук, професором цієї ж кафедри Л.М. Яковенко.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на ІІ науково-практичній конференції Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, естетичних хірургів «Пластична, реконструктивна та естетична хірургія», м. Київ, 2006; на міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення та перспективи розвитку сучасної стоматології» з нагоди 80-річчя з дня заснування інституту стоматології АМН України та 50-річчя стоматологічного факультету Одеського державного медичного університету, м. Одеса, 2008; на ІІ з’їзді Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, естетичних хірургів «Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії», м. Київ, 2008; на ІІІ (Х) з’їзді асоціації стоматологів України, м. Полтава, 2008; ІІІ та ІV Всеросійській науково-практичній конференції «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения», Росія, м. Москва, 2009, 2012.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, в тому числі 6 статей в наукових журналах і збірниках наукових праць, рекомендованих ВАК України, 1 стаття в науковому стоматологічному журналі Угорщини, 5 тезах конференцій та з’їздів. Отримано 4 патенти України на корисну модель.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 204 сторінках принтерного тексту і складається зі вступу, 5 розділів (огляду літератури, опису розробленої модифікації клініко-хірургічної класифікації ВНВГП, опису матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень, обговорення отриманих результатів), висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаних джерел (усього – 283, з них – 116 вітчизняних та 167 – іноземних публікацій). Дисертація ілюстрована 1 діаграмою, 43 рисунками та 31 таблицею.